Adatkezelési tájékoztató

I. Az Adatkezelő adatai:

CEWE Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.
Cégjegyzékszám: 01-09-664654
E-mail elérhetőség: info@cewe.hu
/a továbbiakban: Adatkezelő/

Adatvédelmi tisztviselő
Horváth-Gewand Hajnalka
Postacím: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.
E-mail elérhetőség: adatvedelem@cewe.hu

Jelen tájékoztató vonatkozásában Érintettnek minősül az a természetes személy, akinek személyes adatát az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeli.

II. Általános rendelkezések

Jelen Adatkezelési tájékoztató az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének megfelelően tartalmazza az Adatkezelő mindazon személyes adatkezelési tevékenységét, amely az általa üzemeltetett https://halado.fotokonyv.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) használatával összefüggésben az Érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogát érinti. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek számára hozzáférhető és átlátható információt biztosítson a Honlap üzemeltetésével összefüggő adatkezelési folyamatairól.

III. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó rendelkezések

III.1. Hozzászólás a cikkekhez

A Honlapon megjelenő cikkek és egyéb tartalmak böngészése nem igényli személyes adatok kezelését, ugyanakkor Adatkezelő a cikkekhez való hozzászólás lehetőségét is biztosítja, amelyre személyes adatkezeléssel járó regisztráció elvégzését, illetve a személyes fiókba történő belépést követően adódik lehetőség.

Érintett a hozzászólás funkciójához (ideértve mások hozzászólásainak megismerését is) szükséges személyes fiókját a WordPress szolgáltatása útján hozhatja létre. A regisztrációhoz kizárólag az Érintett e-mail címének megadása szükséges, ugyanakkor az Érintett számára lehetőség van fiókjának személyre szabására fényképének, illetve további személyes adatainak megadásával. Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a személyes fiókban megadott személyes adatai, illetve hozzászólásai megismerhetővé válnak a többi regisztrált felhasználó számára, ezért javasoljuk a személyes adatok megadását és a fiókhoz biztosított adatvédelmi beállításokat ennek fényében elvégezni.

A WordPress személyes fiók létrehozásával és használatával kapcsolatos adatkezelésért a WordPress önálló adatkezelőként felel, amelynek feltételeiről az alábbi linken tájékozódhat: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

Ugyanakkor a Honlap cikkeihez való hozzászólások és a személyes fiók adatai a Honlap tárhelyén futnak és a Honlap szerverén tárolódnak, amelyre tekintettel az Adatkezelő is önálló adatkezelőként felelős ezen személyes adatok kezeléséért. Jelen tájékoztató kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó információkat szabályozza.

Az adatkezelés jogalapja az Érintettnek jelen tájékoztató ismeretében megtett hozzájárulása, amelyről a regisztráció során a vonatkozó checkbox pipálásával nyilatkozik. Hozzájárulását az Érintett a WordPress fiókjának törlésével vonhatja vissza, amely azonban nem befolyásolja az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama a személyes fiók fennállásához igazodik, azonban a fiók törlése nem jár az addigi hozzászólások automatikus törlésével, amelyet erre vonatkozó igény esetén az Érintettnek kell elvégeznie.

III.2. A közösségi felület használata

A Honlap Galéria és Fórum menüje alatt az érdeklődők interaktív közösségi felületet vehetnek igénybe, ahol személyes profiljuk alatt fotókönyveket, képeket és egyéb médiatartalmakat tölthetnek fel, egymás tartalmaihoz, illetve a fórumtémákhoz hozzászólásokat fűzhetnek, egymással egyéb módon interakcióba kerülhetnek.

A közösségi felület igénybevételéhez egy személyes fiók regisztrációja szükséges, amelyhez kizárólag az Érintett e-mail címe és születési időpontja megadása szükséges. A születési időpont bekérése azt a célt szolgálja, hogy regisztrációt kizárólag 16. életévét betöltött személy végezhessen.

Felhívjuk az érdeklődök szíves figyelmét, hogy a III.1. pontban szabályozott WordPress fiókkal a közösségi felület nem vehető igénybe, miként a jelen pont szerint létrehozott fiókkal sincs lehetőség a cikkek alatti hozzászólásokra. A két regisztrációs felület két külön célt szolgál, közöttük adatok importálására nem kerül sor és az nem is lehetséges.

A regisztrációt követően az Érintett személyre szabhatja fiókját fényképének, illetve egyéb személyes adatainak hozzáadásával. Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a személyes fiókjához megadott személyes adatai, a közösségi felületre feltöltött fényképei, illetve hozzászólásai megismerhetővé válnak a Honlapot böngészők számára, ezért javasoljuk a személyes adatok megadását és a fiókhoz biztosított adatvédelmi beállításokat ennek fényében elvégezni.

Külön felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a feltöltött fényképek szabadon hozzáférhetőek, lementhetőek a Honlap látogatói számára, ezért javasoljuk ennek figyelembevételével kiválasztani a feltöltendő képeket. Adatkezelő a feltöltött képekkel való visszaélésekért való felelősségét erre tekintettel kizárja.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy kizárólag olyan fényképek feltöltésére jogosultak, amellyel összefüggésben rendelkeznek a szükséges személyiségi jogi, adatvédelmi vagy szerzői jogi hozzájárulásokkal. Az ezek hiányából fakadó jogsértésekért való felelősségét az Adatkezelő ezúton kizárja.

A személyes fiók beállításai között az Érintett meghatározhatja, hogy a közösségi felület mely eseményeiről kíván e-mailes értesítést kapni a regisztráció során megadott e-mail címére.

Az adatkezeléssel érintett adatok a regisztráció során megadott e-mail címen és születési dátumon túl mindazok a személyes adatok, amelyeket az Érintett a közösségi felület használata során önkéntesen megad. Az Érintettnek a közösségi felületen történő interakcióit (pl.: belépés ideje, hozzászólás, képfeltöltés) az Adatkezelő logolja, ugyanakkor azok csak abban az esetben ismerhetők meg a többi felhasználó számára, ha a fiók beállításaiban az Érintett azt lehetővé teszi. Az adatkezelés célja a közösségi felület működtetése, amelyet minden Érintett saját belátása szerint használhat.

Az adatkezelő ezen túlmenően cookie-kat alkalmaz a közösségi felület működtetésével összefüggésben annak érdekében, hogy a regisztrált felhasználók kényelmét szolgálja (pl.: jelszavak megjegyzése, bejelentkezés fenntartása, stb.). A cookie alkalmazása kikapcsolható böngészője beállításai között.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulása, amelyről a regisztráció során az erre vonatkozó checkbox kipipálásával nyilatkozik. Hozzájárulását az Érintett a személyes fiókjának törlésével vonhatja vissza, amely azonban nem befolyásolja az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama a személyes fiók fennállásához igazodik, azonban a fiók törlése nem jár az addigi hozzászólások és feltöltések automatikus törlésével, amelyet erre vonatkozó igény esetén az Érintettnek kell elvégeznie.

III.3. Kapcsolatfelvétel e-mailben

A Honlap látogatói számára lehetőség van kérdéseiket e-mailben feltenni a Honlap szerkesztői számára a „Kapcsolat” menüpont alkalmazásával.

A kapcsolatfelvételhez egyedül az Érintett e-mail címének megadása szükséges, további személyes adatot az Érintett saját belátása szerint közölhet. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a megkeresés megválaszolásával összefüggésben ismeri meg és kezeli, azokat nem rendezi adatbázisba és nem használja fel további (így különösen direkt marketing) célokra.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett jelen tájékoztató ismeretében megadott önkéntes hozzájárulása, amelyről az első kapcsolatfelvételi e-mail megküldésével nyilatkozik. Az Érintett jogosult hozzájárulását e-mailben visszavonni, amely esetben az Adatkezelő a további kapcsolattartást megszakítja. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem befolyásolja az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

A kapcsolatfelvétel- és tartás során tudomására jutó személyes adatokat az Adatkezelő minőségbiztosítási okokból az e-mailes kapcsolattartás befejezésétől számított 1 évig őrzi meg, azt követően törli a levelezési rendszeréből.

III.4. A Honlap működéséhez szükséges cookie-k

A Honlap biztonságos és megfelelő színvonalú működtetéséhez cookie-k alkalmazása szükséges, ezek alkalmazása nélkül a Honlap látogatására nincs lehetőség. A cookie-k a Honlap böngészésének ideje alatt kerülnek elhelyezésre és alkalmazásra az Érintettek eszközén, a böngésző bezárását követően törlésre kerülnek.

Az adatkezelési jogalapja az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Honlapot biztonságosan és megfelelő színvonalon üzemeltesse. Az adatkezeléssel szembeni tiltakozás jogát az Érintett a böngésző bezárásával gyakorolhatja.

IV. Adatfeldolgozók

Adatkezelő a Honlap üzemeltetése céljából az alábbi adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben vesz igénybe adatfeldolgozókat:

IV.1. Tárhelyszolgáltató

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Székhely: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg
Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 208214
Email: info@cewe.de

IV.2. Honlapkezelő, szerkesztő

Imre Krisztina Mária e.v.
Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 24.
Nyilvántartási szám: 52627050

IV.3. Rendszergazda

FAMAX COMP, Fazekas Csaba István e.v.
Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 24.
Nyilvántartási szám: 57487058

V. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés és korlátozás

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

Jogorvoslati lehetőségek

Érintett az adatkezeléssel összefüggő észrevételeit vagy panaszait az Adatkezelővel írásban, a székhelyére címzett postai küldeménnyel vagy e-mailben közölheti, amelyre Adatkezelő minden esetben 30 napon belül írásban reagál.

Az Érintett – a személyes adatok kezelésével összefüggő jogsértés esetén – panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Továbbá, az Érintett az Adatkezelővel szemben személyiségi jogainak megsértése esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

A jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. augusztus 29. napjától hatályos.